Tüzük

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TOPLULUĞU
TÜBAT
İÇ TÜZÜĞÜBİRİNCİ BÖLÜM
GENEL ESASLAR
1. İSİM, NİTELİK
Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğu (TÜBAT) , Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı kurulmuştur.
2. AMAÇ VE FAALİYETLER
A. Amaç
 • TÜBAT, üyelerinin öğrencilik yılarında bilimsel araştırma ve etiği hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak;
 • TÜBAT, üyelerini; öğretim üyeleri ile beraber çalışarak; bilimsel araştırma, anket, poster çalışmaları yapmaları için güdülemek;
 • TÜBAT yaptığı bilimsel ve sosyal çalışmalarla; Trakya Üniversitesini ulusal ve uluslar arası platformlarda en iyi şekilde temsil etmek ve tanınmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.
B. FAALİYETLER
 • Tıp bilimini ve sanatını öğrencilere sevdirmek, pratik faaliyetlerle mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak için çalıştay,  kongre ve benzeri faaliyetler düzenler.
 • Üniversitemiz öğretim üyeleri danışmanlığında üyeler araştırma ve projelerinde yer alır.
 • Kongre düzenler ve diğer üniversitelerin bilimsel etkinliklerine katılır.
 • Tıp bilimine katkıda bulunmak amacıyla ilgili kişi ve kuruluşlarla ilişkiler kurar, bu konularda konferans, seminer ve söyleşiler düzenler. 
 • Faaliyetleri sırasında Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın yönergesine ve tüzüğüne uyar.
 • Bu amaç ve faaliyetler dışında tanıtım ve sosyal etkinliklerde de bulunur.
3. ÜYELİK TANIMI VE KOŞULLARI
 • Trakya Üniversitesi’ne devam etmekte olan bütün öğrenciler TÜBAT’a üye olabilirler.
 • Üyelik aktif ve pasif olmak üzere ikiye ayrılır. Aktif üye bir öğretim yılı boyunca üyelik şartlarını yerine getirmiş üyelerdir. Aktif üyelik bir öğretim yılı için geçerlidir. Aktif üye dışındaki diğer üyeler pasif üye kabul edilir. Pasif üyelerin kulüp yönetimine seçilme hakkı yoktur.
 • Trakya Üniversitesi’nin bütün öğrencileri her türlü topluluk faaliyetlerine katılabilir. Ancak etkinliklerde katılımcı sayısı sınırlı olduğunda öncelik ilk olarak aktif üyelere daha sonra pasif üyelere verilir.
 • Aktif üyelik şartları: Yıl içerisinde gerçekleştirilen toplantıların %37 sine katılmayan üyeler genel kurulun divan heyeti ve yönetim kurulunun kararıyla aktif üyelikten çıkarılır ve pasif üye kabul edilir.

İKİNCİ BÖLÜM
4. ORGANLAR VE SEÇİM
 • Topluluğun organları SKS’nin topluluklar için belirlediği genel tüzükte tanımlanmıştır.
 • İç tüzük değişiklikleri genel kurul divan heyeti ve yönetim tarafından oylanır. Oylamada çoğunluk aranır.
 • Seçimler kapalı oy ile yapılır.
 • Seçimler genel sekreter tarafından düzenlenir.
 • Seçimlerde bütün üyeler oy kullanabilir.
 • Seçimlerde aday olma şartları:
 1. Topluluk genel başkanlığına aday olma şartı iki yıl boyunca toplulukta aktif görev almak.
 2. Topluluğun yönetim kurulu, denetim kurulu ve divan kuruluna aday olma şartı en az bir yıl toplulukta aktif görev almak.
 • Aktif üyeler topluluğun yönetim kurulu, denetim kurulu ve divan kurulundan ancak birine adaylığına koyabilir.
 • Seçimler her yıl, bir sonraki öğretim yılı göreve gelmek üzere akademik yıl sonunda yapılır.
 • Seçim ilanı en az bir hafta öncesinde yönetim kurulu kararı ile yapılır.
5. GÖREV ve SORUMLULUKLAR
         Yönetim Kurulu Başkanı: Topluluğun genel başkanıdır. Sene içerisindeki faaliyetlerin plan, program ve yürütülmesinden sorumludur. Ayrıca kongreye başkanlık yapar ya da yapacak kişiyi tayin eder.
         Başkan Yardımcısı: Faaliyetler sırasında başkana yardım eder ve başkan olmadığı durumlarda yerine vekâlet eder.
         Genel Sekreter: Diğer fakültelerdeki bilimsel araştırma topluluklarıyla gerekli olan iletişimi sağlar. Kongreye diğer fakültelerden katılanların kayıtlarını tutar ve bu görevini mali sorumluyla beraber yerine getirir. TÜBAT üyelerinin kaydının tutulmasını sağlar ve bunların takibini yapar. Seçim zamanı seçimin düzenlemesini sağlar. Toplantılara katılımları takip eder. Ve bunları kayıt eder. Üyelikten kendi isteği ile ayrılmak isteyen üyenin isteğini belirten dilekçeyi alır, onayıyla isteği gerçekleştirir.
          Mali sorumlu: TÜBAT ile ilgili gereksinimlerin ve harcamaların planlanmasında görev alır. Kongreye katılımla ilgili fiş, makbuz, banka dekontu vb. belgelerin kaydını yapar.
         Sınıf sorumluları: İlk üç sınıfın faaliyetlere katılımını, devam durumunun kontrolünü ve görev dağılımını sağlarlar.
          Bilimsel Sorumlular: Kongre bilimsel programının düzenlenmesini, oturum başkanı öğretim üyelerinin belirlenmesini ve yapılan faaliyetlerde bilimsel konularla ilgili iletişimi sağlar.
 6. MALİ HUSUSLAR
 1. Topluluğun gelirleri SKS ye bildirilen bir banka hesabına yatırılır. Faaliyetlerde gerekli olduğu takdirde yönetim kurulunun önerisi ile harcanır.
 2. Mali kaynakların kontrolü; mali sorumlu, başkan ve genel sekreterin elindedir. Başkan gerekli gördüğü takdirde kontrol hakkını başkan yardımcısı veya genel kurul divan heyeti başkanına devredebilir.
7. DİĞER HÜKÜMLER
Tüzükte yer almayan hususlar SKS genel tüzüğünde belirtilmemişse; bu hususlar için genel kurul divan heyeti önerisi, sorumlu öğretim görevlisi ve yönetim kurulu onayına sunulur.
Toplulukla ilgili alınacak kararlar yönetim kurulu, Denetim kurulu ve Divan heyeti asil üyelerince oylama yapılır.


Bu içerik 17.02.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 2594 kez okundu.